Motorowodny sternik morski

O kursie:

Motorowodny sternik morski to kurs, który przeprowadzamy w całości we Wrocławiu. Planowany termin sesji manewrowej: czerwiec 2021.

Zajęcia teoretyczne w całości odbędą się we Wrocławiu. Dokładne terminy zostaną ustalone decyzją większości uczestników na pierwszym wykładzie ale przy założeniu, że będą odbywać się raz w tygodniu popołudniami.

Spotkanie organizacyjne + pierwszy wykład:
czwartek 06.05.2021 godz. 18:00

Wykłady naszego kursu odbywają się na przystani HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław. Z powodu pandemii wykłady będą odbywać się za pośrednictwem platformy ZOOM. Ćwiczenia z nawigacji i manewry na jachcie w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.

Zapisy na szkolenie

Cena kursu:

  • 1800 zł brutto kurs teoretyczny i praktyczny
  • 350 zł egzamin*
  • 50zł wydanie patentu

UWAGA

*na egzamin i wydanie patentu dla uczniów i studentów do 26 roku życia
przysługuje 50% zniżki (konieczne aktualne ksero legitymacji)

Wymagania formalne:

  • ukończony 18 rok życia
  • posiadanie patentu sternika motorowodnego
  • udokumentowany staż morski min. 200 h w dwóch rejsach

Aby zarezerwować sobie miejsce na kursie należy zapisać się na szkolenie w zakładce Zapisy Online na naszej stronie i wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł na konto:
Sharks Sp. z o.o. Nr konta:13 1020 5226 0000 6902 0295 5284

tytułem: kurs motorowodny sternik morski

KWŻ KURSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086 ,e-mail: biuro@sharks.pl
Zapisy na egzamin PZMiNW

Uprawnienia motorowodny sternik morski:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich o długości kadłuba do 18m.

Osoba odbywająca szkolenie na stopień motorowodnego sternika morskiego, powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego, w zakresie uzyskiwanych uprawnień według systemu szkolenia.

Program szkolenia motorowodny sternik morski:

1.1. WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Przepisy

a) Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu,
b) przepisy regulujące postępowanie po wypadku morskim lub awarii,
c) regulujące sprawy bezpieczeństwa żeglugi statków sportowych w zakresie: środki ratunkowe, przeciwpożarowe, łączności i sygnalizacji,
d) nadzoru technicznego w zakresie: dokumenty klasyfikacyjne jachtu.
e) wymagane dokumenty jachtu i załogi w czasie pływań po wodach morskich,
f) wybrane zagadnienia z kodeksu morskiego i innych ustaw: prawa i obowiązki kapitana statku, bezpieczeństwo żeglugi, holowanie i pilotaż, ubezpieczenia, umowa ratownicza,
g) ogólne zasady regulujące ubezpieczenia jachtów, postępowanie poawaryjne,
h) zakresu uprawnień żeglarskich wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów,
i) przepisy i zwyczaje żeglarskie ujęte dobrą praktyką morską i etykietą jachtową.

2.Wiadomości o jachtach motorowych. Duże jachty motorowe.

-klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich.
-zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, żegluga na fali, wejście w ślizg, szybkość kadłubowa, szybkość graniczna, itp.
-budowa kadłuba.

3.Wyposażenie jachtu morskiego.

– wyposażenie bosmańskie.
– urządzenia nawigacyjne (GPS).
– sprzęt ratunkowy.
– środki sygnalizacyjne.
– sprzęt pokładowy, awaryjny i przeciwpożarowy
– urządzenia radiowe (Navtex).

3. Teoria żeglowania:

a) stateczność i pływalność jachtu morskiego,
b) opory ruchu kadłuba i prędkość graniczna jachtu,
c) siły działające na jacht w ruchu

4. Nawigacja:

a) wiadomości w zakresie:
– kształt i wymiary Ziemi, podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w nawigacji: współrzędne geograficzne, mila morska, loksodroma i ortodroma, refrakcja ziemska, widnokrąg, średnia odległość widnokręgu, geograficzny i optyczny zasięg świateł latarni morskich,
– magnetyzm ziemski i magnetyzm własny jachtu: deklinacja – sposób zapisu na mapach morskich polskich i angielskich i obliczanie jej aktualnej wartości,
– określanie dewiacji, sporządzanie wykresów i tabelek dewiacji,
– kursy i namiary kompasowe, magnetyczne i rzeczywiste,
– prędkość i droga jachtu: kurs, kąt drogi po wodzie i nad dnem, poprawka na wiatr (dryf) i poprawka na prąd (znos), jednostki prędkości,
– pozycja jachtu: zliczona, obserwowana, prawdopodobna,
– określanie pozycji obserwowanej jachtu: linie pozycyjne z namiaru, kąta poziomego, kąta kursowego, wykreślanie bezpiecznej linii pozycyjnej z kąta poziomego i namiaru, określenie pozycji obserwowanej z równoczesnych i nierównoczesnych linii pozycyjnych, dobór obiektów namierzanych w celu minimalizacji błędu pozycji obserwowanej,
– zasady dobrej praktyki morskiej: umiejętność zapisu w dzienniku jachtowym i na mapie, żegluga w wąskich przejściach i przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu,
– instrumenty nawigacyjne i zasady ich użytkowania: kompas, log, sonda, GPS, Navtex, elektroniczna aparatura nawigacyjna.
b) umiejętności w zakresie:
– prowadzenia nawigacji metodą graficzną w czasie żeglugi,
– w czasie żeglugi na akwenie występowania pływów i prądów wpływowych:
– określenie głębokości w portach zasadniczych i dołączonych,
– określenie kierunków i prędkości prądów pływowych,
– nawigacyjne przygotowanie wejścia do portu na akwenie pływowym,
– przygotowanie rejsu,
– korzystania z polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych,
oraz systemu GPS,
– posługiwania się przyrządami nawigacyjnymi.

5. Locja:

a) umiejętność korzystania z pomocy nawigacyjnych: mapy polskie i angielskie, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych (polskie i angielskie), spisy sygnałów radiowych (polskie i angielskie), locje polskie wraz z uzupełnieniem; locje angielskie, tabele pływów,
b)  wykonywanie korekty map i innych pomocy nawigacyjnych,
c) system IALA,
d) światła nawigacyjne i ich charakterystyki,
e) mapy morskie – klasyfikacja, konstrukcja, skala, zakres informacji, używane skróty, oznaczenia.

6. Meteorologia:

a) znajomość podstawowych czynników meteorologicznych i umiejętność ich określania: temperatura i jej zmiany z wysokością, równowaga atmosfery, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, widzialność, ocena zachmurzenia, opady,
b) umiejętność zapisu danych meteorologicznych w dzienniku jachtowym.
c) chmury: znajomość rodzajów chmur wg klasyfikacji międzynarodowej i ich podziału,
d) wiatry: przyczyny powstawania wiatru, ogólna cyrkulacja atmosfery, wiatry lokalne,
e) masy powietrza, fronty atmosferyczne, układy baryczne: klasyfikacja mas powietrza i frontów atmosferycznych, typowe zmiany pogody towarzyszące ich przechodzeniu, niż, wyż, klin, zatoka, siodło, powstawanie niżu, tory niżów w Europie, podstawowe rodzaje mgieł i typowe warunków ich powstawania,
f) umiejętność określania pozycji jachtu względem najbliższego układu barycznego i frontów atmosferycznych,
g) mapy synoptyczne: analiza treści map synoptycznych, ustalenie przypuszczalnego kierunku przemieszczania się niżów i frontów atmosferycznych, stref opadów i obniżonej widzialności oraz kierunku i siły wiatru, przewidywanie rozwoju sytuacji pogodowej na podstawie analizy kilku kolejnych map pogodowych,
h) komunikaty meteorologiczne: umiejętność wybrania na podstawie polskich i angielskich spisów sygnałów radiowych danych stacji nadających komunikaty pogodowe, umiejętność odbioru i zanotowania treści komunikatu, zasady działania i obsługi systemu Navtex
i) współdziałanie morza i atmosfery: skala stanu morza, umiejętność oceny stanu morza na podstawie oceny wyglądu powierzchni morza, znajomość rodzajów fal, parametrów fali i ich zależności od głębokości morza, siły wiatru i czasu jego oddziaływania.

7. Sygnalizacja, łączność:

a) sposoby wzywania pomocy,
b) znajomość wybranych flag MKS,
c) podstawy systemu GMDSS:
– umiejętność nawiązania łączności za pomocą radiotelefonu VHF,
– łączność poprzedzona sygnałami MAYDAY, PANPAN, SECURITE,
– podstawowa umiejętność wzywania pomocy i korespondencji w niebezpieczeństwie za pomocą radiotelefonu w języku polskim i angielskim,
d) znajomość zasad obsługi i umiejętność prawidłowego użycia: pławki dymnej, rakiety spadochronowej i innych środków pirotechnicznych dostępnych na jachcie.

8. Ratownictwo:

a) bezpieczeństwo na jachcie morskim,
b) profilaktyka przeciwpożarowa,
c) holowanie jachtu w sytuacjach awaryjnych,
d) postępowanie w przypadku awarii jachtu morskiego – mielizna, pożar, przeciek,
e) sztrandowanie i ewakuacja załogi,
f) posługiwanie się środkami wzywania pomocy, sprzętem ratowniczym, p-poż i awaryjnym
g) zasady udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach poszerzone o schorzenia i urazy występujące w żegludze jachtowej,
h) czas przetrwania rozbitka w zimnej wodzie, pomoc człowiekowi z oznakami hipotermii,
i) wyposażanie apteczki jachtowej,
j) środki ratownicze:
– liny bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, tratwa ratunkowa,
– pirotechnika, pławka EPIRB, transponder radarowy SART,
– gaśnice, koc gaśniczy, toporek i wiadro, pompy, plastry.
k) znajomość organizacji i zadań służby ratownictwa morskiego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, stacje ratownictwa brzegowego, systemy komunikowania się
l) wiedza o zakresie pomocy, której można oczekiwać od służb ratownictwa morskiego,
m) znajomość zagrożeń dla jachtu i osób, związanych z udzielaniem pomocy przez zwłaszcza duże statki nie będące jednostkami ratowniczymi,
n) sposoby porozumienia się z udzielającymi pomocy : porozumiewanie się ze stacjami ratownictwa brzegowego, sposoby porozumiewania się ze statkami lub śmigłowcami udzielającymi pomocy, znajomość techniki udzielania pomocy jachtowi przez śmigłowiec i zasad współpracy ze śmigłowcem.

9.Silniki i układy napędowe.

-Podstawowe wiadomości o budowie silników.
-Obsługa i konserwacja silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym o dużej mocy.
-Zasady rozruchu i zatrzymywania silników.
-Materiały pędne i smary.
-Przekładnie silnik – śruba.

1.2. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Zakres umiejętności praktycznych:

a) eksploatacja i manewrowanie jachtem morskim o długości kadłuba od 7m do 12m na silniku,
b) prowadzenie nawigacji na akwenach bezpływowych i pływowych,
c) korzystanie z polskich i anglojęzycznych pomocy i wydawnictw nawigacyjnych,
d) korzystanie z urządzeń łączności ze szczególnym uwzględnieniem wzywania pomocy.

2. Praca załogi i eksploatacja jachtu morskiego:

a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
c) zasady cumowania jachtu,
d) obsługa silnika,
e) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu morskiego.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem morskim o długości kadłuba od 7 m do 12 m na silniku:

a) manewry podstawowe:  odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”.
b) manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.
6. Podstawowa znajomość techniki sztormowania oraz zasad bezpieczeństwa pracy na jachcie w warunkach sztormowych.

Motorowodny sternik morski